Madison Thomas, Lydia Husfelt, Erika Caliari, & Deirdre Milio