Carmen Clemente, Giavona “G” Williams, Nipa Eason and Whitney Nunn